Dlaczego równość jest ważna? W ramach realizacji projektu „Różni, ale równi – kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym” – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz równości płci w miejscu pracy w administracji i sektorze pozarządowym w regionie Dolnego Śląska” chcemy odpowiedzieć na to ważne pytanie. Zapraszamy do udziału w nowym projekcie!

Stosowanie zasady równości płci w życiu publicznym i społecznym jest ważnym elementem edukacji obywatelskiej w kontekście współpracy sektora pozarządowego z administracją. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych z przyjemnością zaprasza przedstawicieli/lki sektora publicznego z całego województwa dolnośląskiego oraz przedstawicieli/lki i liderów/rki organizacji pozarządowych do udziału w nowym projekcie którego celem jest wsparcie stosowanie zasad równości płci w miejscu pracy.

Od marca br. DFOP realizuje nowy projekt „ Różni, ale równi – kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym” – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz równości płci w miejscu pracy w administracji i sektorze pozarządowym w regionie Dolnego Śląska”. Projekt jest współfinansowany ze środków Budżetu województwa dolnośląskiego.

Projekt powstał w odpowiedzi na analizę potrzeb i barier, które napotykają zarówno kobiety, jak i mężczyźni w swoim miejscu pracy w obszarze stosowania zasady równości płci. Z naszych doświadczeń w realizacji  wcześniejszych projektów w tym w szczególności badań jakościowych zauważyliśmy wyraźną potrzebę wspierania zarówno samorządów, jak i organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu rzetelnej wiedzy na temat praktycznych zastosowań i możliwości stosowania równości płci w środowisku pracy, w swoim zespole pracowniczym i w najbliższym otoczeniu. Projekt oferuje szerokie wsparcie edukacyjne, konsultacyjne i informacyjne dla wszystkich zainteresowanych tematyką stosowani perspektywy płci społeczno- kulturowej w życiu społecznym i publicznym.

W okresie od marca do końca grudnia 2012 r. w ramach realizacji  projektu planujemy następujące działania:

  • BADANIE I MONITORING GENDEROWY SEKTORA PUBLICZNEGO I NGO NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA

Badanie i monitoring instytucji publicznych pod katem znajomości zasad związanych z uwzględnianiem perspektywy płci społeczno-kulturowej i promowania zasad równości płci w miejscu pracy. W ramach tego działania przewidujemy realizację badania ilościowego i jakościowego w JST i lokalnych organizacjach na terenie całego regionu Dolnego Śląska. Badanie ma na celu zweryfikowanie poziom wiedzy na temat narzędzi wdrażania i stosowania zasad równości płci w miejscu pracy przez przedstawicieli sektora publicznego i pozarządowego. Uzupełnieniem badania będzie realizowany monitoring 4 wybranych instytucji samorządowych oraz 2 organizacji pozarządowych pod kątem stosowania równości płci w zarządzaniu zespołami pracowniczymi.

Wyniki badania posłużą do sporządzenia rekomendacji i raportu, w którym zawrzemy podstawowe informacje i analizę stanu sytuacji w obszarze równości płci w sferze społecznej i zawodowej.

  • SPOTKANIA KONSULTACYJNE I WYPRACOWANIE REKOMENDACJI – KODEKS RÓWNOŚCI KOBIET I MĘŻCZYZN W ŻYCIU LOKALNYM I W MIEJSCU PRACY

Realizacja spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami samorządów lokalnych w celu opracowania dokumentu zawierającego rekomendacje na temat możliwości i narzędzi stosowania zasad równości płci w swoim otoczeniu i promocji postaw i praktyk przyczyniających się do większej równości miedzy kobietami i mężczyznami w pracy i w sferze publicznej. W ramach 4 spotkań konsultacyjnych chcemy opracować rekomendacje w formie Kodeksu Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym i w miejscu pracy uwzględniający kontekst polskich realiów i specyfiki środowiska zawodowego dla sektora publicznego i pozarządowego. Do konsultacji i spotkań podczas których będzie powstawać dokument zaprosimy wszystkich chętnych i zainteresowanych obywateli/lki Dolnego Śląska, w tym w szczególności przedstawicieli samorządów lokalnych i liderów/liderki dolnośląskich organizacji pozarządowych.

  • WARSZTAT DLA KOBIET W DWÓCH BLOKACH – KOBIETA LIDERKĄ ZESPOŁU I ŚMIAŁO PRZEZ ŻYCIE!

W ramach prowadzenia działań edukacyjnych na rzecz wspierania kobiet pracujących w różnych środowiskach zawodowych w samorealizacji, wspieraniu postaw liderskich i asertywnych zaprosimy przedstawicielki organizacji pozarządowych i pracowniczki sektora publicznego do udziału w module warsztatowym. Chcemy wspierać kobiety w wydobywaniu ich liderskiego potencjału w oparciu o znajomość własnych mocnych i słabych stron. Warsztat ma się przyczynić do świadomego stosowania zasad promujących i wspierających zarządzanie oparte na respektowaniu równości i różnorodności w miejscu pracy i w relacjach społecznych między kobietami i mężczyznami. Warsztat ma wzmacniać potencjał kobiet zatrudnionych na wyższych i średnich szczeblach w sektorze publicznym i tych kobiet, które są liderkami w swoim otoczeniu społecznym i są aktywne w sektorze pozarządowym.

  • WARSZTAT DLA MĘŻCZYZN W DWÓCH BLOKACH – JA W ZESPOLE I RÓŻNI, ALE RÓWNI

Specjalny program warsztatu opracowany dla mężczyzn zatrudnionych w sektorze publicznym i w organizacjach pozarządowych w celu wzmacniania postaw i zachowań komunikacyjnych opartych na wspieraniu pracy zespołowej uwzględniającej potencjał i możliwości każdej z płci- zarówno kobiet jaki mężczyzn. Wspieranie postaw znoszących stereotypy płciowe i promowanie komunikacji asertywnej, postaw empatii i umiejętnego zarządzania zespołem umożliwiającym wydobywanie potencjału. Warsztat jest odpowiedzią na trudności, które napotykają zarówno mężczyźni, jaki i kobiety we wspólnej pracy zespołowej poprzez automatyczne stosowanie stereotypowych ról płciowych i społecznych. Zachęcamy mężczyzn do odkrywania swoich możliwości pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej i umiejętności społecznych tak cennych w dzisiejszym miejscu pracy.

  • SPOTKANIA EDUKACYJNE „ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU KOBIET I MĘŻCZYZN W KULTURZE I SPOŁEXCZEŃSTWIE”

W ramach cyklu spotkań poświęconych zagadnieniom męskości i kobiecości i relacji społecznych między mężczyznami i kobietami będziemy zapraszać obywateli/lki do aktywnego udziału w projekcjach filmowych połączonych z dyskusją wokół tych zagadnień. Do udziału w spotkaniach, które odbędą się w trzech różnych miejscowościach na terenie Dolnego Śląska zaprosimy dziennikarzy/dziennikarki, studentów/studentki i pracowniczki/pracowników naukowych z dolnośląskich uczelni. Do udziału w dyskusji zaprosimy również przedstawicieli/lki lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką równości, homofonii, tolerancją wielokulturowością, edukacją obywatelską. Mamy nadzieję spotkać się z aktywnymi mieszkańcami/mieszkankami naszego województwa w przestrzeni miejskiej, wspólnej i zachęcić do debaty i dyskusji. 

Projekt trwa od 01.03.2012 do 31.12.2012 r. i jest realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych przy wsparciu finansowym Budżetu województwa dolnośląskiego.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
pl. Solidarności 1/3/5
53-661 Wrocław
Tel. 71 793 23 24
www.dfopwww.hb.pl

Chcesz wiedzieć więcej lub masz pytanie?

Zapraszamy na naszą stronę internetową lub do kontaktu:

Maria Lewandowska- Mika
Dyrektor DFOP
Koordynatorka projektu
maria.mika@dfopwww.hb.pl

Małgorzata Barrek
Ekspertka ds. Gender
malgosia.barrek@dfopwww.hb.pl

 

Projekt „Różni, ale równi – kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz równości płci w miejscu pracy w administracji i sektorze pozarządowym w regionie Dolnego Śląska ” jest realizowany przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego

 

Przekazujemy Państwu raport pt. „Diagnoza i poznania postaw i wiedzy pracowników samorządowych i sektora pozarządowego na temat możliwości wspierania i realizacji polityki równości płci na poziomie lokalnym”. Publikacja jest jednym z rezultatów projektu pt. „Różni, ale równi – kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym” kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz równości płci w miejscu pracy w administracji i sektorze pozarządowym w regionie Dolnego Śląska realizowanym przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>

Zapraszamy kobiety i mężczyzn zatrudnionych w administracji i organizacjach pozarządowych z regionu Dolnego Śląska na bezpłatny dwudniowy warsztat z zakresu równościowego zarządzania zespołem i kompetencji liderskich. Warsztat odbędzie się 21 i 22 listopada we Wrocławiu.

więcej >>>

Miło nam poinformować, że w wyniku coraz większego zaangażowania naszej organizacji w działania z obszaru edukacji na temat równości i wspierania działań przyczyniających się do zwiększania świadomości na temat polityki równościowej realizowanej w krajach Unii Europejskiej przedstawicieli sektora publicznego, jak i pozarządowego, DFOP został zamieszczony w spisie i wykazie organizacji realizujących działania edukacyjne w obszarze równości Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.

więcej >>>

Kryzys męskości  a rola mediów w kształtowaniu wizerunku kobiet i mężczyzn? Krytyczna analiza współczesnych przekazów medialnych na temat ról społecznych kobiet i mężczyzn. Zapraszamy na film!

więcej >>>

Zapraszamy mężczyzn zatrudnionych w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych z regionu Dolnego Śląska na wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju dwudniowy warsztat z zakresu równościowego zarządzania zespołem i kompetencji liderskich. Warsztat odbędzie się 4-5 października 2012 roku we Wrocławiu.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje badanie związane ze znajomością i stosowaniem działań równościowych jako standardu zarządzania i funkcjonowania. Badanie obejmuje sektor publiczny i pozarządowy w regionie Dolnego Śląska. Zachęcamy i zapraszamy pracowników i pracowniczki administracji publicznej i organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska do wypełniania ankiety na ten temat.

więcej >>>

W imieniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszamy na regionalną konferencję dotyczącą upowszechnienia idei wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia oraz promowanie alternatywnych strategii w miejscu pracy, pozwalających na godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Na konferencji obecny będzie przedstawiciel Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działanie z zakresu kontroli społecznej w ramach projektu „Różni, ale równi - kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym” współfinansowanego ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Monitoring dotyczy wiedzy, wdrażania i stosowania polityki równościowej przez samorządy lokalne na przykładzie wybranych urzędów miast z regionu Dolnego Śląska.

więcej >>>

Zapraszamy kobiety zatrudnione w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych z regionu Dolnego Śląska na bezpłatny dwudniowy warsztat z zakresu równościowego zarządzania zespołem i kompetencji liderskich, który odbędzie się 13-14 września w godzinach od 9:30 do 16:00 w Siedzibie Stowarzyszenia Tratwa, ul. H. Probusa 9 we Wrocławiu.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w ramach projektu współfinansowanego z Budżetu Województwa Dolnośląskiego  organizuje spotkanie konsultacyjno-informacyjne na temat narzędzi i możliwości wdrażania działań na rzecz wspierania równości płci w życiu społecznym i lokalnym dla przedstawicieli władz lokalnych, samorządów lokalnych, radnych, sołtysów/sołtysek i przedstawicieli społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych. Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce w Smolcu w siedzibie Świetlicy wiejskiej w Małej Sali przy ul. Głównej 47, w godzinach od 16:00 do 19:00.

więcej >>>

[1] 2
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl