Stowarzyszenie „Dać Nadzieję”

 

Adres organizacji: Parkowa 8, 59-300 Lubin 
Telefon kontaktowy: (76) 842 38 40
Kontakt mailowy do organizacji: stowarzyszenie101@gmail.com
Adres internetowy organizacji: www.dacnadzieje.pl
Profil organizacji: Społeczna

Najważniejszymi celami statutowymi Stowarzyszenia są:

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych , szczególniej niepełnosprawnych dzieci;
 2. Pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 3. Działalność charytatywna;
 4. Działalność w zakresie integracji niepełnosprawnych przez udział w imprezach sportowych, wydarzeniach kulturalnych, turystyce krajoznawczej, rozwijaniu zainteresowań artystycznych;
 5. Działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych ruchowo;
 6. Działalność szkoleniowa dla członków Stowarzyszenia i osób spoza organizacji;
 7. Współdziałanie z organami administracji publicznej ,instytucjami edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi krajowymi i międzynarodowymi;

Pomagamy: Ośrodkowi Opiekuńczo-Rehabilitacyjnemu w Lubinie, który jako jednostka organizacyjna MOPS-u zapewnia opiekę i kompleksową rehabilitację przez 5 dni w tygodniu 30 dzieciom, głównie z zespołem mózgowego porażenia oraz innymi schorzeniami wrodzonymi i nabytymi ośrodkowego układu nerwowego. Działalność Ośrodka jest w całości finansowana ze środków samorządowych miasta Lubina, jednakże 15 lat sponsorowania przez nas jego wyposażenia znacząco podniosły możliwości fachowego personelu w usprawnianiu podopiecznych dzieci. Kołu Dzieci Specjalnej Troski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lubinie i Lubińskiemu Stowarzyszeniu Chorych na Stwardnienie Rozsiane, którym pomagamy finansowo w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, transporcie na zabiegi, zakupie leków i sprzętu, indywidualnym zaopatrzeniu ortopedycznym. 

Prowadzimy:

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Kameleon” utworzone w grudniu 2003 r. dla 25 uczestników – młodzieży z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami fizycznymi. Utworzenie WTZ „Kameleon” było możliwe z funduszy zebranych przez Stowarzyszenie oraz z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” utworzone w grudniu 2005 r. dla 30 uczestników-dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, mające na celu zintegrowanie tej grupy ze społeczeństwem. Nasz wkład własny z udziałem sponsorów na adaptację dzierżawionego lokalu i wyposażenie WTZ „Akademia Życia” wyniósł 30 000 zł.

Nasze dwa Warsztaty otrzymują na działalność bieżącą stałe dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz od samorządu Powiatu Lubińskiego. Jesteśmy organizatorem ich działalności -  pracodawcą. Na rozwój pracowni, dodatkowe wyposażenie, remonty Zarząd Stowarzyszenia przeznacza własne fundusze. 

Odbiorcy świadczeń wynikających z celów statutowych :

 1. Wyposażanie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie; odbiorcy – około 35 podopiecznych dzieci.
 2. Prowadzenie dwu Warsztatów Terapii Zajęciowej; odbiorcy - 55 uczestników warsztatów.
 3. Udzielanie zapomóg dla członków stowarzyszenia i spoza organizacji; odbiorcy - około 140 osób rocznie.
 4. Refundacje grupowe dla innych organizacji; odbiorcy - około 50 osób rocznie.
 5. Refundacje szkoleń specjalistycznych; odbiorcy - około 10 osób rocznie.
 6. Refundacje z Porozumienia o użyczeniu konta; odbiorcy 30 osób.
 7. Masowe imprezy integracyjne dla niepełnosprawnych: sportowe , kulturalne, okolicznościowe; odbiorcy około 800 osób rocznie.
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl