Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu

 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą prywatną Heapmail Internet Solutions Spółka z o.o. od stycznia 2011 r. rozpoczęły realizację projektu: „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Projekt ma charakter innowacyjny i  przewidywany czas realizacji od stycznia 2011 r. do końca grudnia 2012 r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 8.3. - Projekty Innowacyjne.

Głównym celem projektu jest stworzenie, przetestowanie i wprowadzenie do końca 2012 r. innowacyjnych rozwiązań programowych i edukacyjnych dla województwa dolnośląskiego służących wsparciu sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) przyczyniającego się do zwiększenia konkurencyjności i rozwoju MŚP na terenie Dolnego Śląska.

Projekt ma również przyczyniać się do podniesienia jakości i zwiększenia ilości zawieranych przez przedstawicieli sektora biznesu i organizacje pozarządowe międzysektorowych partnerstw w kontekście wspólnego zaplanowania i zastosowania strategii CSR (społecznie odpowiedzialny biznes).

Adresatami projektu są przedstawiciele wszystkich trzech sektorów z regionu Dolnego Śląska:

  • małych i średnich przedsiębiorstw
  • organizacji pozarządowych
  • jednostek samorządu terytorialnego

W ramach projektu są przewidziane następujące działania:

  • We wstępnym etapie projektu przeprowadzenie pogłębionego badania dot. rzeczywistych potrzeb MŚP i organizacji pozarządowych i ich identyfikacja w prowadzeniu działań na rzecz społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) orazidentyfikacji obszarów wdrażania i upowszechniania inicjatyw CSR i standardów przyjmowanych przez przedsiębiorców.
  • Powstanie Rady programowo – konsultacyjnej w skład której wejdą realizatorzy projektu,  przedstawiciele MŚP i DŚ Izby Gospodarczej
  • Projekt i budowa strony internetowej projektu
  • Promocja projektu w mediach
  • Cykl edukacyjny dla przedstawicieli sektora MŚP i organizacji pozarządowych- w ramach którego zostanie     stworzony i przetestowany Regionalnego Programu Wsparcia CSR dla MŚP. Podczas cyklu przedstawiciele obu sektorów będą wspólnie pracować nad zastosowaniem strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu w kontekście swoich środowisk i wspólnot lokalnych.
  • Powołanie Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych – która jako regionalna struktura będzie pełnić funkcję reprezentacyjną i zrzeszającą przedstawicieli MŚP podejmujących lub planujących podjąć działania społecznie odpowiedzialne.
  • Program Małych Grantów – adresowany do przedstawicieli MŚP, współpracujących z III sektorem przy planowaniu, realizacji działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Małe Granty mają na celu zachęcić przedstawicieli biznesu do tworzenia i poszukiwania partnera w środowisku pozarządowym i inicjowanie wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej. Projekt przewiduje ok. 20-30 małych grantów w wysokości 5000 zł pojedynczy grant. W ramach Programu Małych Grantów jest przewidziana szeroka akcja promocyjno- informacyjna o zainicjowanych działaniach na łamach mediów lokalnych.


Wszystkich informacji o projekcie udziela Koordynator projektu:
Małgorzata Barrek tel.: (71) 793 23 24, e-mail: malgosia.barrek@dfopwww.hb.pl
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Kontakt do organizacji i firmy realizujących projekt:

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, tel.(71) 793 23 24.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, tel. (74) 85 00 300.

Heapmail Internet Solutions Spółka z o.o., (74) 665 91 50

Zachęcamy do śledzenia naszych działań.

Adres strony internetowej projektu: www.odpowiedzialnybiznes.eu

 


Dzięki poszerzeniu projektu o nowego partnera - Istituto Formazione Operatori Aziendali możliwe stało się wykorzystanie doświadczeń tej istniejącej od ponad 30 lat instytucji. W ramach współpracy odbyła się już pod koniec września wizyta studyjna przedstawicieli polskich przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych we Włoszech. W dniach 4 – 7 listopada odbędzie się natomiast wizyta przedstawicieli IFOA w Polsce. Będą się oni dzielić swoimi doświadczeniami w zakresie współpracy międzysektorowej, odpowiedzialności biznesu, zarządzania publicznego, a także innych zagadnień, którymi na co dzień zajmuje się IFOA. 

więcej >>>

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa, jako organizacje członkowskie DFOP, do udziału w konsultacjach, które odbędą się 4 listopada w Sektorze 3 przy ulicy Legnickiej 65 we Wrocławiu w godzinach 10.30 – 14.00. Będą one prowadzone przez specjalistów między innymi z Istituto Formazione Operatori Aziendali – instytucji zajmującej się transferem wiedzy i umiejętności oraz innych organizacji z regionu Reggio Emilia.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą prywatną Heapmail Internet Solutions zaprasza Państwa na spotkanie, organizowane w ramach cyklu spotkań informacyjnych i upowszechniających koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Kluczowym punktem spotkania będzie powołanie Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych. Spotkanie odbędzie się 6 września o godzinie 10 w siedzibie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, przy ulicy Świdnickiej 39 we Wrocławiu.

więcej >>>

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na cykl seminariów poświęconych tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu. Najbliższe spotkania odbędą się 29 maja we Wrocławiu i 30 maja w Wałbrzychu.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji pozarządowych wraz z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli sektora publicznego na spotkanie poświęcone sieciom tematycznym ds. CSR oraz podsumowaniu prac na Statutem i Kartą Zasad Działania Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych (DFPSO).

więcej >>>

Zapraszamy organizacje pozarządowe i małe/średnie firmy z Dolnego Śląska do nadsyłania listów intencyjnych z pomysłem na partnerski projekt. Program adresowany jest do przedstawicieli dwóch sektorów z regionu Dolnego Śląska – pozarządowego i biznesowego, a jego głównym celem jest zachęcenie do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju i wspierania lokalnych społeczności.

więcej >>>

Kilkanaście przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska rozpoczęło realizację wspólnych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspólnie będą organizować między innymi warsztaty dla dzieci i dorosłych, aktywizować seniorów, budować ścieżki edukacyjne, a nawet przypominać czasy świetności dolnośląskich hut szkła. Wszystkie te projekty realizowane są dzięki Programowi Małych Grantów, będącego częścią większego projektu „Współpraca Międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Kto jeszcze nie zdążył wziąć do tej pory udziału w programie powinien się spieszyć, ponieważ termin wysyłania listów intencyjnych do drugiej edycji mija 23 kwietnia.

więcej >>>

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu zyskuje coraz większe poparcie wśród firm z regionu. Razem z organizacjami pozarządowymi i naukowcami tworzą one Dolnośląską Federację Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych (DFPSO). W czasie dwóch spotkań, które odbyły się w marcu opiniowano statut i kartę zasad działania tworzącej się Federacji. Przedsiębiorcy i izby gospodarcze już teraz deklarują chęć przystąpienia do tworzącej się struktury, widząc w niej nowe szanse na rozwój.

więcej >>>

Protokół wyboru oferty w ramach zapytania ofertowego z dnia 13.03.2012 w ramach projektu Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o numerze: UDA-POKL.08.02.01-02-027/10-00 z dnia 10.02.2011 r.

więcej >>>

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom konkursu za zainteresowanie oraz złożenie Wniosków o dofinansowanie. Przedstawione przez Państwa bardzo zróżnicowane i interesujące projekty zostały poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej na posiedzeniu Komisji Konkursowej i na tej podstawie została sporządzona Lista Rankingowa Partnerstw rekomendowanych do dofinansowania (w załączniku).

więcej >>>

[1] 2 3

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl