Spotkanie z Wojewódzkimi Radami Działalności Pożytku Publicznego

Obszary priorytetowe dla finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach EFS w latach 2014-2020 oraz wstępne zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących programy operacyjne na lata 2014-2020 to tematy spotkania z Wojewódzkimi Radami Działalności Pożytku Publicznego, w którym 29 lipca br. udział wziął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski.

Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski podkreślił, że spotkanie organizowane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej stanowi element realizacji zasady partnerstwa i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zasygnalizowane przez stronę pozarządową.

Pierwszy punkt programu spotkania obejmował prezentację obszarów priorytetowych, które będą objęte wsparciem EFS – zarówno w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, jak i w Regionalnych Programach Operacyjnych. Najwięcej pytań strony pozarządowej zadanych w związku z przedstawionym materiałem dotyczyło 9. celu tematycznego - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 

Kolejną omawianą kwestią były wstępne założenia w zakresie wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014-2020. Jest to temat budzący znaczące zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców będących organizacjami III sektora, co potwierdzone zostało ożywioną dyskusją wywołaną prezentacją wygłoszoną przez przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ministerstwo wyjaśniło m.in., że wkład własny może przybierać postać nie tylko finansową, ale można będzie wnosić go również w postaci niepieniężnej (np. w formie dóbr, usług, czy świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy).

W ostatniej części spotkania przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawili projekt założeń ordynacji wyborczej reprezentantów organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020. 

Projekt powstał w wyniku prac Zespołu ds. Dialogu i Współpracy Rady Działalności Pożytku Publicznego przy aktywnym współudziale Grupy 12 postulatów Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i zostanie on wkrótce skierowany do konsultacji społecznych.

Prezentacje:

źródło: www.efs.gov.pl

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl