Sprzeciw przeciwko utworzeniu i prowadzeniu przez Miasto Słupsk Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (SCOPiES)

Związki organizacji pozarządowych: 

- Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych,
- Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA,
- Opolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
- Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych,
- Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, 

oraz Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)

wyrażają stanowczy sprzeciw przeciwko utworzeniu i prowadzeniu przez Miasto Słupsk Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (SCOPiES). Utworzenie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przez administrację samorządową nastąpiło bowiem wbrew uzgodnieniom z lokalnym środowiskiem organizacji pozarządowych oraz w niezgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Konstytucja RP już w Preambule zapewnia że „(…) pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. (…)”. W Art. 58. Konstytucji „Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się”, natomiast w Art. 30. wyraźnie  podkreśla się, że prawa człowieka i obywatela są nienaruszalne oraz, że ich poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. 

Organizacje pozarządowe w Słupsku wyraźnie wypowiedziały się: Nie chcemy Centrum Organizacji bez organizacji!!!

Równie wyraźnie słupskie organizacje wypowiedziały czego oczekują:

1. Centrum prowadzonego dla organizacji i przez organizacje.
2. Realnego wpływu na funkcjonowanie naszego Centrum.
3. Przestrzegania zasady pomocniczości.
4. Odciążenia budżetu miasta.
5. Przestrzegania programu współpracy i dotrzymywania obietnic i umów z organizacjami.

(pełna treść postulatów na stronie www.rop.slupsk.pl).

Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (SCOPiES) jest obecnie jednostką urzędu - wydzieloną częścią Gabinetu Prezydenta Miasta (!?) prowadzoną przez urzędników. Utworzenie SCOPiES jest więc naruszeniem konstytucyjnych praw dialogu społecznego i zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Miasto Słupsk dopuściło się także złamania przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W Rozdziale 2. Zakres działania i zadania gminy, w Art. 7. ust. 1. wyraźnie bowiem określono te zadania. Polegają one na „wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej oraz wdrażaniu programów pobudzania aktywności obywatelskiej” (punkt 17), a także na „współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych” (punkt 19). W obu punktach wyraźnie mówi się o wspieraniu i współpracy, a nie o wyręczaniu obywateli w aktywności społecznej. Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej jest natomiast częścią Urzędu Miejskiego. Jego utworzenie nastąpiło przy naruszeniu zasady współpracy ze środowiskiem pozarządowym, a jego działalność nie jest wspieraniem aktywności obywatelskiej lecz zastąpieniem obywatelskiej aktywności strukturą administracyjną.

Miasto Słupsk złamało także przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta bowiem w Art. 5. ust. 1. Mówi wprost, że „organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi”. Utworzenie SCOPiES przez Miasto Słupsk jest naruszeniem tego zapisu, gdyż Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej winno być prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi, a nie wbrew woli środowiska słupskich organizacji pozarządowych. Co prawda w Art. 2. ust. 6. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej może tworzyć i prowadzić jednostki organizacyjne, których celem jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych, ale wyraźnie w tym samym ustępie określa się, że winno to być czynione po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi. Miasto Słupsk natomiast nie dokonało takich konsultacji dla utworzenia i prowadzenia SCOPiES w formie wydzielonej części Gabinetu Prezydenta Miasta i nie zmieniło obowiązującego prawa miejscowego.

W tym miejscu należy zwrócić także uwagę, iż Miasto Słupsk złamało przepisy prawa miejscowego, bowiem w uchwalonych przez Radę Miejską: Programie współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok (Uchwała Nr XXVIII/393/12 z dnia 31 października 2012 r.) oraz Wieloletnim programie współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2015 (Uchwała Nr XV/191/11 z dnia 26 października 2011 r.) wyraźnie w formach współpracy określono zorganizowanie i prowadzenie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej jako współpraca pozafinansowa Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi (w obu uchwałach identycznie: § 6, ust. 4, punkt 15). Zorganizowanie i prowadzenie SCOPiES przez Miast Słupsk jako wydzielonej części Gabinetu Prezydenta Miasta jest sprzeczne z zapisami uchwalonych dwóch uchwał przez Radę Miejską Słupska.

Bezsprzeczne jest także, że współpraca Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi winna być wykonywana na ustawowych zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Utworzenie i prowadzenie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej jako wydzielonej części Gabinetu Prezydenta Miasta jest natomiast sprzeczne z zasadą pomocniczości, partnerstwa i efektywności. 

Dlatego biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty wyrażamy swój sprzeciw przeciwko utworzeniu i prowadzeniu Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (SCOPiES) przez Miasto Słupsk, apelując jednocześnie do władz Miasta o zweryfikowanie swoich działań w imię konstytucyjnych, ustawowych, a także miejscowych praw obywateli oraz obowiązków władz publicznych. 

Nasze federacje apelują do Pana Prezydenta o powrót do dialogu i współpracy ze środowiskiem słupskich organizacji pozarządowych, wyrażając swoją gotowość moderowania i mediacji podczas spotkań władz Miasta Słupska dotyczących przywrócenia praw dla organizacji pozarządowych w samoorganizowaniu się III sektora w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i rozwoju ekonomii społecznej oraz uregulowania prowadzenia Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w zgodzie z przepisami prawa, a także wolą samych obywateli zrzeszonych w organizacjach pozarządowych.

W  imieniu:

Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA
Opolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS
Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych

POSŁUCHAJ SPOTU RADIOWEGO*

*jeżeli spot radiowy nie otwiera się w Twojej przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy na link, zapisz a następnie odtwórz spot bezpośrednio z Twojego komputera)

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl